Saturday, April 24, 2010

46-10. රත්නමාලි ගාථා රත්නය -01

සංසාර සාරෝග විනීත නීසං
සංනීත සාතං සුචිසාර ධීසං
සංධීර කං සොන්න තනූ පලාසං
සංලාප දේසිං පණමේ හි සාසං

No comments:

Post a Comment

මගේ සිතුවිලි ගැන ඔබේ සිතුවිලි

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...